Περιοδικός Έλεγχος, Πιστοποίηση και Καταχώρηση Ανελκυστήρα

 

elevator maintΣύμφωνα με το ΦΕΚ 2604 / 22.12.2008, περί Περιοδικών Ελέγχων Ανελκυστήρων, στους ανελκυστήρες με χρήση κατοικίας, απαιτείται ο Περιοδικός Έλεγχος τους κάθε πενταετία ή εξαετία (ανάλογα με τους ορόφους του κτιρίου) όπου ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης του προηγούμενου Πιστοποιητικού Ελέγχου από Κοινοποιημένο Φορέα Πιστοποίησης ή η Εκδοθείσα Άδεια Λειτουργίας.

 

Για την εκ νέου καταχώρηση του ανελκυστήρα σας στην Αρμόδια Νομαρχία απαιτούνται οι παρακάτω ενέργειες:

  • Περιοδικός Έλεγχος από Κοινοποιημένο Φορέα Πιστοποίησης σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Συντηρητή του ανελκυστήρα.
  • Ενημέρωση του Βιβλιαρίου Συντήρησης του ανελκυστήρα.
  • Ανανέωση στης Πράξης Καταχώρησης του ανελκυστήρα στην Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι:

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2604/22.12.2008, περί Περιοδικών Ελέγχων των Ανελκυστήρων,

  • Όλοι οι ανελκυστήρες με άδεια λειτουργίας εκδοθείσα πριν το έτος 1978, θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου έως την 31.12.2010.
  • Όλοι οι ανελκυστήρες με άδεια λειτουργίας εκδοθείσα μετά το έτος 1978, θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου έως την 31.12.2011.
  • Όλοι οι ανελκυστήρες χωρίς στοιχεία νομιμότητας θα πρέπει να ελεγχθούν και να καταχωρηθούν στην αρμόδια νομαρχία έως την 31. 12.2012.